• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل حماسه مصنوع - حمله حیدری از کلاس دهم رياضى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حماسه مصنوع - حمله حیدری از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث