• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل واژه و واژگان در زبان از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث زبان شناسی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل واژه و واژگان در زبان از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث