• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث