• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل آشنایی با منطق استدلال ریاضی از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل آشنایی با منطق استدلال ریاضی از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث