• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تأثرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ از کلاس یازدهم انسانى از مباحث قواعد- معرفه و نکره، ترجمه فعل مضارع1 ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تأثرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ از گروه یازدهم انسانى


  • مدرسان این مبحث