• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل صِناعَةُ التلَّميع في الْدََبِ الفْارِسيِّ از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد- اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل صِناعَةُ التلَّميع في الْدََبِ الفْارِسيِّ از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث