• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ایران از ورود اسلام تا صفویه از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ایران از ورود اسلام تا صفویه از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث