• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث درس4- امت وحکومت نبوی در مدینه , درس 5- تثبیت وگسترش اسلام در دوران خلفای نخستین ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث