فیلم درسی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از کلاس يازدهم انسانى از مباحث درس4- امت وحکومت نبوی در مدینه , درس 5- تثبیت وگسترش اسلام در دوران خلفای نخستین ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ظهور اسلام ،حرکتی تازه در تاریخ بشر از گروه يازدهم انسانى