فیلم درسی از فصل تاریخ شناسی از کلاس يازدهم انسانى از مباحث کل فصل , درس2- روش پژوهش در تاریخ ،بررسی وسنجش اعتبار شواهد ومدارک ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تاریخ شناسی از گروه يازدهم انسانى