• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ترکیب کتاب درسی از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ترکیب کتاب درسی از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث