• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ویژگی های حکومت اسلامی از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ویژگی های حکومت اسلامی از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث