• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث نگارش ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل بازگردانی، بازنویسی، بازآفرینی از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث