• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل المفعول المطلق - له از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد - المفعول المطلق - المفعول له ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل المفعول المطلق - له از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث