• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث