• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از کلاس يازدهم تجربي از مباحث مقاومت الكتريكي و قانون اهم , توان در مدارهاي الكتريكي , نيروي محركه ي الكتريكي و مدارها , مدارهاي تك حلقه اي و افت پتانسيل در مقاومت , تركيب مقاومت ها , عوامل مؤثر بر مقاومت الكتريكي , جريان الكتريكي ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث