فیلم درسی از فصل تابع از کلاس يازدهم تجربي از مباحث کل فصل , ترکیب توابع , عملیات بر روی توابع , محاسبات مثلثاتی , معادلات و نامعادلات گویا , تابع , دامنه ی توابع حقیقی , بازه , یادآوری و تکمیل , تابع چند ضابطه ای ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تابع از گروه يازدهم تجربي