• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل آمار و احتمال از کلاس يازدهم تجربي از مباحث آمار توصیفی , احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل آمار و احتمال از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید