• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل توابع نمایی و لگاریتمی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث تابع لگاریتمی و ویژگی های آن , نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی , تابع نمایی و ویژگی های آن ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توابع نمایی و لگاریتمی از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید