• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث