• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث