• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل حد و پیوستگی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث پیوستگی , فرایندهای حدی , محاسبه حد توابع ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حد و پیوستگی از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث