• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل آمار و احتمال از کلاس يازدهم تجربي از مباحث احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل , آمار توصیفی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل آمار و احتمال از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث