• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث