• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تأثیر اللغه الفارسیه علی اللغه العربیه از کلاس يازدهم تجربي از مباحث قواعد-معانی افعال ناقصه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تأثیر اللغه الفارسیه علی اللغه العربیه از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث