• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم تجربي از مباحث خازن , پتانسیل الکتریکی , انرژی پتانسیل الکتریکی , میدان الکتریکی و خطوط میدان , قانون كولن , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن , کل فصل , ميدان الكتريكي در داخل رساناها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث