• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم تجربي از مباحث قانون كولن , کل فصل , خازن , پتانسیل الکتریکی , انرژی پتانسیل الکتریکی , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن , ميدان الكتريكي در داخل رساناها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث