فیلم درسی از فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث معادلات گویا و معادلات رادیکالی , معادله درجه دوم و تابع درجه2 , هندسه تحلیلی , کل فصل ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل هندسه تحلیلی و جبر خطی از گروه يازدهم تجربي