فیلم درسی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم تجربي از مباحث خازن , پتانسیل الکتریکی , انرژی پتانسیل الکتریکی , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن , ميدان الكتريكي در داخل رساناها , کل فصل , قانون كولن ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم تجربي