• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی از گروه يازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث