• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل محلول‌ها از کلاس يازدهم تجربي از مباحث مفاهیم بنیادی محلول‌ها , غلظت و روش‌های بیان آن , خواص كولیگاتیو محلولها، كلویید و سوسپانسیون و صابون , محلول‌های الكترولیت و غیر الكترولیت و درصد تفكیك یونی , انحلال‌پذیری مواد و عوامل مؤثر بر انحلال ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل محلول‌ها از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث