فیلم درسی از فصل استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث استوكیومتری واكنش و درصد خلوص مواد , انواع واكنش‌های شیمیایی , موازنه و معادله‌ی شیمیایی , واكنش‌دهنده‌ی محدود كننده و بازده‌ درصدی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل استوکیومتری و واکنش‌های شیمیایی از گروه يازدهم تجربي