• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل احتمال از کلاس يازدهم تجربي از مباحث پدیده ها و پیشامدهای تصادفی/ فضای نمونه , پیشامد مستقل - قانون ضرب احتمالات برای دو پیشامد مستقل , اعمال روی پیشامد/قانون جمع احتمالات , پیشامدهای سازگار و ناسازگار , احتمال رخداد پیشامد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل احتمال از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث