• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جریان الکتریکی از کلاس يازدهم تجربي از مباحث توان الکتریکی , اثر دما بر مقاومت رساناهای فلزی , عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی , قانون اهم , تعریف جریان الكتریكی , مدارهای خازن و مقاومت , قوانین كیرشهف , به هم بستن مقاومت‌ها , مدارهای تك حلقه , مولد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جریان الکتریکی از گروه يازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث