• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم رياضي از مباحث میدان الکتریکی و خطوط میدان , قانون كولن , خازن , پتانسیل الکتریکی , انرژی پتانسیل الکتریکی , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن , ميدان الكتريكي در داخل رساناها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم رياضي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث