• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل ترمودینامیک از کلاس يازدهم رياضي از مباحث یخچال , معادله‌ی حالت , ماشین گرمایی , انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک , فرایندهای ترمودینامیكی-هم فشار , فرایندهای ترمودینامیكی-هم دما , فرایندهای ترمودینامیكی-بی‌دررو , فرایندهای ترمودینامیكی-هم حجم , مسایل ترکیبی فرآیند های ترمودینامیکی , چرخه و چرخه کارنو , قانون دوم ترمودینامیك (ماشین گرمایی و یخچال) ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ترمودینامیک از گروه يازدهم رياضي


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث