• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل پوشاک، نیازی پایان نا پذیر از کلاس يازدهم رياضي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل پوشاک، نیازی پایان نا پذیر از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث