• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل تابع از کلاس يازدهم رياضي از مباحث وارون تابع , کل فصل , اعمال روی توابع , آشنایی بیشتر با تابع , انواع تابع ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تابع از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث