• فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از کلاس يازدهم رياضي از مباحث

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث