• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل مغناطيس از کلاس يازدهم رياضي از مباحث کل فصل , ويژگي هاي مغناطيسي مواد , نيروي مغناطيسي وارد بر سيم حامل جريان , ميدان مغناطيسي , مغناطيس و قطب هاي مغناطيسي , نيروي مغناطيسي وارد بر ذره ي باردار متحرك در ميدان مغناطيسي , ميدان مغناطيسي حاصل از جريان الكتريكي ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مغناطيس از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث