• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل جبر و معادله از کلاس يازدهم رياضي از مباحث مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی , آشنایی با هندسه تحلیلی , قدر مطلق و ویژگی های آن , معادلات گویا و گنگ , معادلات درجه دوم ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جبر و معادله از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث