• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل دایره از کلاس يازدهم رياضي از مباحث رابطه های طولی در دایره , چندضلعی های محاطی و محیطی , مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دایره از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث