فیلم درسی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم رياضي از مباحث خازن , میدان الکتریکی و خطوط میدان , ميدان الكتريكي در داخل رساناها , قانون كولن , انرژی پتانسیل الکتریکی , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم رياضي