• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل الكتريسيته ساكن از کلاس يازدهم رياضي از مباحث انرژی پتانسیل الکتریکی , قانون كولن , خازن , میدان الکتریکی و خطوط میدان , ميدان الكتريكي در داخل رساناها , بار الكتريكي و پايستگي و كوانتيده بودن آن ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الكتريسيته ساكن از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث