فیلم درسی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از کلاس يازدهم رياضي از مباحث نفت هدیه ای شگفت انگیز , دنیای واقعی واکنش ها , عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند؟ , دنیایی رنگی با عنصرهای دسته d , الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل قدر هدایای زمینی را بدانیم از گروه يازدهم رياضي