• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل جریان و مدار الکتریکی از کلاس يازدهم رياضي از مباحث نیروی محرکه الکتریکی و مدارها , جریان الکتریکی , مدارهای چند حلقه ای و به هم بستن موازی مقاومت ها , مقاومت رساناهای اهمی و عوامل مؤثر بر آن ها , توان در مدارهای الکتریکی , به هم پیوستن متوالی مقاومت ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جریان و مدار الکتریکی از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث