• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل میدان مغناطیسی از کلاس يازدهم رياضي از مباحث میدان حاصل از سیملوله و پیچه , میدان مغناطیسی , مغناطیس و قطب های مغناطیسی , آثار مغناطیسی ناشی از جریان الكتریكی , نیروی وارد بر ذره باردار , نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان , نیروی بین سیم های موازی حامل جریان , خواص مغناطیسی مواد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل میدان مغناطیسی از گروه يازدهم رياضي


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث