• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل احتمال ،اندازه گیری شانس از کلاس يازدهم رياضي از مباحث احتمال غیر هم شانس در فضای گسسته , احتمال هم شانس در فضای گسسته , احتمال در فضای پیوسته , قوانین احتمال ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل احتمال ،اندازه گیری شانس از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید