• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل مشتق توابع از کلاس يازدهم رياضي از مباحث مشتق و خط مماس , روش های محاسبه مشتق و مشتق توابع مثلثاتی , مشتق توابع وارون و مرکب , آهنگ تغییرات ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مشتق توابع از گروه يازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث