• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل موج های الکترومغناطیسی از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث چگونگی تشکیل موج های الکترومغناطیس توسط آنتن , سرعت انتشار موج های الکترومغناطیس , تداخل موج های نوری , طیف موج های الکترومغناطیس ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل موج های الکترومغناطیسی از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید