• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل دنباله ها از کلاس دوازدهم رياضي از مباحث همگرایی دنباله ها , انواع دنباله ها , دنباله های عددی , اصل موضوع تمامیت , جبر دنباله ها , دنباله های واگرا به بی نهایت , یک دنباله مهم/لگاریتم طبیعی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دنباله ها از گروه دوازدهم رياضي


  • مدرسان این مبحث